Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh

Open Menu IES CUNG CẤP GVNN KHÓA HỌC THƯ VIỆN TIN TỨC
*
*
*

Cùng IES học giờ Anh chuyên ngành mang lại vị trí hành chủ yếu nhân sự, đây là một Một trong những vị trí không thể thiếu trong mỗi công ty. Và có tương đối nhiều trường đoản cú vựng chuyên ngành cơ mà vị trí này tiếp tục sử dụng đặc biệt là khi thao tác cho doanh nghiệp quốc tế hoặc công tynhân sự người nước ngoài.

Từ vựng giờ đồng hồ Anh vào thống trị nhân sự và tuyển dụng

HR - Human Resources: mối cung cấp lực lượng lao động (nhân sự)

HR manager: trưởng phòng nhân sự

Strategic human resource management (SHRM)/strəˈtiːʤɪk ˈhjuːmən rɪˈsɔːs ˈmænɪʤmənt/: Chiến lược quản trị nhân sự

Recruit /rɪˈkruːt/: Tuyển dụng

Headhunt /ˈhedhʌnt/: Tuyển dụng công dụng (snạp năng lượng đầu người)

Recruitment agency /rɪˈkruːtmənt ˈeɪdʒənsi/: chúng tôi tuyển dụng

Vacancy /ˈveɪkənsi/: Vị trí trống, yêu cầu tuyển mới

Job advertisement /dʒɑˈædvəːtaɪzmənt/: Thông báo tuyển dụng

*

Background check /ˈbækɡraʊnd tʃek/: Việc xác minc biết tin về ứng viên

Labor law /ˈleɪbɚ lɔː/: Luật lao động

Corporate culture /ˈkɔːpərɪt ˈkʌlʧə/: Văn hóa doanh nghiệp

Organizational chart /ˌɔrɡənəˈzeɪʃənəl tʃɑːrt/: Mô hình tổ chức

Collective agreement /kəˈlektɪv əˈɡriːmənt/: Thỏa ước lao rượu cồn tập thể

Job applicant /dʒɑːb ˈæplɪkənt/: Người nộp đối chọi xin việc

Interview /ˈɪntəvjuː/: Phư vấn

Candidate /ˈkændɪdət/: Ứng viên

Job title /dʒɑːbˈtaɪtl/: Chức danh công việc

Probation /proʊˈbeɪ.ʃən/: Thời gian demo việc

Từ vựng tiếng Anh về các khả năng tuyển chọn dụng

Selection criteria /sɪˈlekʃən kraɪˈtɪər i ə/: Các tiêu chuẩn tuyển chọn chọn

bộ vi xử lý Core competence /kɔːrˈkɑːmpɪtəns/: Kỹ năng quan trọng yêu thương cầu

Soft skills /sɒft skɪls/: Kĩ năng mềm

Qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən/: Năng lực, phđộ ẩm chất

Multitasking /ˈmʌltiˌtæskiŋ/: Khả năng làm cho các vấn đề và một thời điểm (nhiều nhiệm)

Organizational skills /ɔːrɡənəˈzeɪʃənəl skɪls/: Khả năng tổ chức

Leadership /ˈliːdəʃɪp/: Khả năng dẫn dắt, lãnh đạo

Self-discipline /ˌselfˈdɪsɪplɪn/: Tính kỷ hiện tượng (kỷ mức sử dụng từ giác)

Teamwork /ˈtiːmwɜːk/: Kỹ năng thao tác nhóm

Honesty /ˈɑːnəsti/: Tính trung thực

Creativity /ˌkrieɪˈtɪvɪt̬i, ˌkriə-/: Óc sáng sủa tạo

Perseverance /ˌpəːsəˈvɪrəns/: Sự kiên trì

Patience /ˈpeɪʃəns/: Tính kiên nhẫn

Innovation /ˌɪnəˈveɪʃən/: Sự đổi mới (mang tính chất thực tiễn)

Business sense /ˈbɪznɪs sens/: Am gọi, có lao động trí óc gớm doanh

Enthusiasm /ɪnˈθuːziæzəm/: Sự hăng hái, quan tâm (với công việc)

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về hồ sơ tuyển dụng

Curriculum vitae /kəˌrɪkjʊləmˈviːtaɪ/: Sơ yếu lý lịch

Competency profile /ˈkɑːmpɪtənđắm say ˈproʊfaɪl/: Hồ sơ kỹ năng

Job mô tả tìm kiếm /dʒɑːb dɪˈskrɪpʃən/: Bản biểu thị công việc

Application size /ˌæplɪˈkeɪʃən fɔːrm/: Form mẫu mã thông báo nhân sự lúc xin việc

Application letter /ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n ˈlɛtə/: Thư xin việc

Medical certificate /ˈmedɪkəl səˈtɪfɪkət/: Giấy thăm khám mức độ khỏe

Criminal record /ˈkrɪmɪnəl rɪˈkɔːrd/: Lý kế hoạch tứ pháp

Diploma /dɪˈpləʊmə/: Bằng cấp

Offer letter /ˈɒfə ˈlɛtə/: Thư mời thao tác (sau khi bỏng vấn)

*

Disciplinary procedure /ˈdɪsəplɪneri prəʊˈsiːdʒər/: Quy trình cách xử lý kỷ luật

Direct labor /dɪˈrektˈleɪbə/: Lực lượng lao hễ trực tiếp

Compassionate leave sầu /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ bài toán Lúc gồm người thân vào mái ấm gia đình mất

Career ladder /kəˈrɪərˈlædər/: Nấc thang sự nghiệp

Employee relations /ˌemplɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ giữa nhân viên cấp dưới cùng cung cấp bên trên cai quản lý

Disciplinary hearing /ˈdɪsəplɪneri ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

Employee termination /ˌemplɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự vứt bỏ nhân viên

Annual leave sầu /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phép năm

Discipline /ˈdɪsəplɪn/: Nề nếp, kỷ cương, kỷ luật

Disciplinary action /ˈdɪsəplɪneri ˈækʃən/: Hình thức kỷ luậtConflict of interest /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪntərəst/: Xung bất chợt lợi ích

Employee rights /ˌemplɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền đúng theo pháp của nhân viên

Labor contract /ˈkɒntræktˈleɪbə/: Hợp đồng lao động

Paternity leave sầu /pəˈtɜːnəti liːv/: Nghỉ sinc con

Rostered day off /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày nghỉ ngơi bù

Maternity leave /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ thai sản

Siông chồng leave sầu /sɪk liːv/: Nghỉ ốm

Paid leave sầu /peɪd liːv/: Nghỉ phép hưởng trọn lương

Unpaid leave /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phxay ko lương

Timesheet /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chấm côngRotation /rəʊˈteɪʃən/: Công bài toán theo ca

Từ vựng giờ Anh về lương với an sinh xã hội

Pension fund /ˈpenʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

Seniority /siːˈnjɔːrət̬i/: Thâm niên

Starting salary /stɑːtɪŋ ˈsæləri/: Lương khởi điểm

National minimum wage /ˈnæʃənəl ˈmɪnɪməm weɪdʒ/: Mức lương buổi tối thiểu

Base salary /ˈbeɪsɪkˈsæləri/: Lương cơ bản

Pay scale /peɪ skeɪ /: Bậc lương

Average salary /ˈævərɪdʒ ˈsæləri/: Lương trung bình

Wage bill /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Wage /weɪdʒ/: Tiền công

Payroll /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

Salary /ˈsæləri/: Tiền lương

Bonus /ˈbəʊnəs/: Thưởng

*

Performance bonus – /pəˈfɔːrməns ˈbəʊnəs/: Thưởng trọn theo hiệu suất

Health insurance /ˈhelθ ɪnˌʃɔːrəns/: Bảo hiểm y tế

Social insurance /ˈsoʊʃəl ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm xã hội

Overtime /ˈoʊvəaɪm/: Thời gian làm cho thêm giờ, chi phí làm cho thêm giờ

Unemployment insurance /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm thất nghiệp

Personal income tax /ˈpɜːsnl ˈɪnkʌm tæks/: Thuế thu nhập cá thể 1 IES Education


Chuyên mục: Việc làm